ANBI
 
De Stichting Ananse is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Uw gift aan de stichting ananse mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Periodieke giften

Ook periodieke giften mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Het vastleggen van een periodieke gift bij een notaris hoeft vanaf 2014 niet meer.

Schenk- en erfbelasting

De stichting ananse is aangemerkt is als ANBI, u weet zeker dat de stichting geen erfbelasting hoeft te betalen over datgene wat u de stichting nalaat bij testament.

 
Gegevens, beleidsplan en financiële verslaglegging

Naam

Stichting Ananse

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

RSIN 807377272

Contactgegevens

Stichting Ananse
Ring 6
3216 AS Abbenbroek
stichtingananse@hotmail.com

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter: J.G. de Wall
Secretaris: C. Vingerling
Penningmeester: J.F.A.T. Bogdanowicz

Beleidsplan stichting Ananse

Inleiding
De stichting Ananse, in 1998 door twee Nederlandse medische specialisten opgericht, heeft als doel urologische gezondheidszorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten te leveren aan missieziekenhuizen in Afrika. Twintig jaar daarvoor waren beide mannen als jonge afgestudeerde artsen op vrijwilligersbasis werkzaam als tropendokter. Sindsdien heeft de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden altijd hun belangstelling gehad. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld in Ghana, West-Afrika, één gespecialiseerde uroloog is op twee miljoen mensen (vergeleken met de Nederlandse situatie waarbij er één gespecialiseerde uroloog is op 50.000 inwoners) dan kun je je voorstellen dat er gewoonweg een groot gebrek was aan urologische zorg. Toen zij in 1998 door een missiezuster werden gevraagd om de urologische zorg voor haar ziekenhuis op te zetten, hebben zij deze belangstelling omgezet in daden: Ananse was geboren.

Het vrijwilligersteam bestaat uit medisch specialisten, voornamelijk urologen, die in Afrika geheel belangeloos specialistische zorg leveren en onderwijs geven. Al naar gelang de problematiek worden specialisten vanuit andere vakgebieden benaderd om mee te gaan. Hierbij valt te denken aan:

• Specifieke Pediatrische(kinder)urologie
• Gynaecologie
• Algemene Chirurgie
• Anesthesie

Strategie
De Stichting stelt zich ten doel (het bevorderen van) de ontwikkeling van de urologie in Afrika en in het bijzonder in de landen Ghana en Tanzania, in de meest ruime zin van het woord, alsmede het mogelijk maken en (doen) verzorgen van (na-)scholing op voornoemd gebied.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid
Geldmiddelen
Het vermogen van de stichting  wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of enigerlei andere wijze verkrijgt, waaronder is begrepen het (doen) uitvoeren van trials binnen de gezondheidszorg.
Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. De door een bestuurder gemaakte kosten worden hem vergoed.   

Activiteiten 2013 

Ghana

In Offinso, Ghana, bouwt Ananse verder aan een specialistisch ziekenhuis specifiek gericht op urologische zorg en opleiding van lokale artsen in de urologie in Ghana.

Tot nu toe is tot stand gebracht:
1. Afbouw en inrichting van een tweede polikliniek.
2. Officiële registratie bij de Ghanese autoriteiten als medisch instituut
3. Samenwerking met ziekenhuis Kumasi, met betrekking tot opleiding van arts-assistenten urologie
4. Bouw van generatorhuis met 2 generatoren (schenking Reinier de Graafgasthuis Delft), die continuïteit van stroomtoevoer moet garanderen vanwege het veelvuldig uitvallen van het Ghanese stroomnet.
5. Uitbreiding watervooziening door het bouwen van een waterput.
7. Het vullen en versturen van drie containers met 2e hands medisch materiaal , waaronder een  echo-apparaat, anesthesietoetstel,  röntgen toestel en sterilisator.
8. Hans de Wall heeft  in vier verschillende ziekenhuizen in Ghana meer dan 400  urologische ingrepen verricht. (Kumasi ,  Tamale, Sunyani, Berekum)
9. Start werkzaamheden in het nieuwe ziekenhuis in Offinso door dr. de Wall.  Hij werkt daar 2 dagen: Eén dag polikliniek en één 1 dag kleine urologische ingrepen.

Dr. Jacques Bogdanowicz:
Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan 2 Missie ziekenhuizen: Catholic Hospital in Battor en Holy Family Hospital in Nkawkaw. Gedurende 2-3 weken worden dan alle verzamelde urologische patiënten geopereerd door een team urologen uit Nederland.  In deze periode worden 150-250 operaties verricht.

Actueel verslag 2013:

Jaarlijks bezoek Ghana:

Tussen 25 januari en 9 februari 2013 werd een bezoek gebracht aan de Missie ziekenhuizen in Nkawkaw en Battor. De groep specialisten bestond uit 4 urologen, Jacques Bogdanowicz ,Adriaan Smans, Henk Vergunst en Ann de Vylder. In Battor was dit het eerste jaar dat het ziekenhuis zonder de Dominicaanse zusters uit Speyer , Duitsland draaide. Zij hadden het ziekenhuis in augustus 2012 overgedragen aan de Ghanese staf die ze in de jaren ervoor hadden opgeleid. De overgang leek perfect te verlopen.
Het ziekenhuis was zoals altijd prima onderhouden met een onveranderd geolied lopende operatie afdeling.

In Battor werden uit de sterk geselecteerde patiënten groep 36 patiënten geopereerd met vooral veel prostaatproblemen en 6 kinderen met aangeboren afwijkingen aan hun plasbuis. Ook werd een nier verwijderd en bij een andere patiënt een grote afgietselsteen uit de nier .

In Nkawkaw worden de patiënten anders geselecteerd en werden eerst bijna 200 patiënten beoordeeld. In totaal werden 43 patiënten geopereerd.
In beide ziekenhuizen worden de dagelijkse controles bij de geopereerde patiënten gebruikt voor zgn. "bedside teaching". Ook gaf Dr. de Vylder een presentatie over de behandeling van de hypospadie bij kinderen.

Tanzania

Het het KCMC ziekenhuis in Moshi werd 2x bezocht, eenmaal in het voorjaar om de 2-jaarlijkse workshop voor te bereiden. Het 2e bezoek was in November tijdens het congres/workshop. Het werd nu voor de 10e keer gehouden en heeft tot doel een stimulans te geven aan de urologie opleiding.
Daarnaast komen vele aldaar getrainde specialisten uit de gehele regio terug om door de uitgenodigde internationale faculty geïnformeerd te worden over de nieuwste technieken en behandelingsopties.

Donaties aan de urologie afdeling bestonden uit::

- urethrotoom voor kleine kinderen
- renovatie afdeling
- renovatie en herstel bibliotheek cq conferentie zaal na regenschade
- aanleggen nieuwe vloer in de oude operatiekamer

- Organisatie van het 10e Lester Eshleman congres met als gastsprekers Prof Rien Nijman (Groningen), Prof Chris Heyns (Kaapstad, Zuid Afrika) en Prof Magnus Grabe (Stockholm, Zweden).
De Stichting Ananse maakte het zo voor de 4e keer mogelijk dat dit 2-jaarlijkse congres gehouden kon worden. Naast sponsoring van Ananse was er financiële steun van The Oak Foundation en de Global Philantropic Committee.

Naast de uitgenodigde gastsprekers was er een groep artsen uit Engeland (gesteund door BAUS) als gastoperateurs en sprekers. Er waren in totaal meer dan 60 deelnemers uit geheel Oost Afrika. De hoofdlijnen van de voordrachten bestond uit kinderurologie, antibiotica beleid in de urologie, de behandeling van urethra stricturen, uiteenzetting van een eenvoudige methode de straal met urineren te meten en nog vele anderen. Daarnaast waren er demonstraties van een circumcisie met behulp van een dummy model aan medisch studenten, demonstraties van de Lithoclast- lithotryptor als endoscopische behandeling voor nier en blaasstenen. Dit naast de vele patiënten die door de gast operateurs geopereerd werden en via een videolink met de operatiekamer gevolgd konden worden.

Plannen 2014

In het voorjaar zal opnieuw een bezoek aan de twee Missie ziekenhuizen in Ghana plaatsvinden.
Voor Tanzania hopen wij de verbouwing en modernisering van de operatiekamers te voltooien. Het plan is een vernieuwd elektriciteit circuit aan te leggen zodat de moderne apparatuur beveiligd is tegen de sterke schommelingen van het net. Tevens zullen dan enkele pendels aangelegd worden voor de aanvoer van gas en elektriciteit, aansluitingen voor de anesthesie, een pendel voor de endoscopische apparatuur en een 3e pendel voor een monitor. Afhankelijk van de verkregen sponsoring hopen wij dit plan het komende jaar te volbrengen.

Financiële verslaglegging

Jaarrekening 2013 Stichting Ananse

 


2014 Stichting Ananse